آناتومی و فیزیولوژی گوش

آناتومی و فیزیولوژی گوش :

ساختمان گوش از سه بخش تشكيل شده است:

. 1 گوش خارجي External ear

. 2 گوش مياني Middle ear

. 3 گوش داخلي Internal ear

گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی برسند. هر کدام از اجزای گوش درونی روی این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و…) تا به اعصاب شنوایی می‌رسند.

گوش خارجی :

گوش خارجي دو قسمت دارد :

1  . لالة گوش Auricle

.2 مجراي گوش خارجي External Acoustic Meatus

گوش خارجی امواج صوتی را جمع آوری و متمرکز می‌سازد.

و در ادامه خواهید خواند …

گوش میانی :

از سه قسمت تشكيل شده است:

1   . صندوق صماخ  Cavum Tympani

2 . شيپور استاش Auditory Tube

3 .سلولهاي پستاني  Cellula Mastoidea

و در ادامه خواهید خواند …

گوش داخلي :

از دو قسمت تشكيل شده : 1- دالان استخواني يا لابيرنت استخواني 2- دالان غشائي يا لابيرنت غشائي

و در ادامه خواهید خواند …