تعرفه بیمه سمعک ها

تعرفه بیمه ها جهت کمک هزینه خرید سمعک :

اکثر بیمه ها کمک هزینه ای را جهت خرید سمعک برای بیمه شدگان خویش در نظر گرفته اند. در جدول زیر برخی از این بیمه ها ذکر شده است. اگر بیمه شما در لیست زیر قرار ندارد، در مورد تعرفه سمعک از بیمه ی خود سوال نمایید .

Mountai n View
Mountai n View