درمان خانگی سرگیجه وضعیتی خوش خیم

 1. روی یک سطح صاف نشسته و پاهای خود را دراز کنید.
 2. یک بالشت را پشت سر خود(پایین تر از گردن) قرار دهید به گونه ای که اگر دراز بکشید، زیر کمر شما قرار بگیرد.
 3. سر خود را به سمت گوش درگیر -چپ یا راست – بچرخانید( سمتی که ادیولوژیست به شما توصیه کرده)
 4. حال طبق تصویر دراز بکشید. در این حالت، بالشت زیر کمر شما قرار گرفته و سرتان همچنان به یک سمت چرخیده و از بدنتان پایین تر است.
 5. یک دقیقه در این حالت بدون حرکت بمانید.
 6. سپس سرتان را به سمت مقابل بچرخانید. دقت کنید که در حین چرخیدن سر، سرتان را بالا نبرید.
 7. یک دقیقه هم در این حالت بمانید.
 8. سپس روی پهلوی خود بخوابید(به گونه ای که گوش درگیرتان رو به بالا قرار بگیرد)
 9. بلافاصله بعد از خوابیدن به پهلو، سرتان را بچرخانید به گونه‌ای که بینیتان رو به سمت زمین قرار بگیرد.
 10. 40ثانیه تا یک دقیقه در این وضعیت بمانید.
 11. حال با پهلو بلند شوید. در پایان این حالت –درصورت انجام صحیح مانوور- باید در وضعیتی قرار گرفته باشید که نسبت به حالت شماره‌ی «یک» نود درجه به سمت گوش غیر درگیر چرخیده باشید.
 1. روی لبه‌ی یک تخت بنشینید
 2. به پهلوی راست خود دراز بکشید.
 3. در حین دراز کشیدن، سرتان را به سمت چپ بچرخانید بگونه‌ای که وقتی بطور کامل روی پهلویتان خوابیدید، بینیتان رو به سقف باشد.
 4. سی ثانیه در این حالت بمانید
 5. سپس شبیه به حالت شماره‌ی «1» بنشینید.
 6. بعد از سی ثانیه، همین مانوور را برای سمت چپ انجام دهید.
 7. دقت کنید که اگر در حالت «خوابیده روی پهلو» و یا «نشسته» سرتان گیج رفت، صبر کنید تا سرگیجه برطرف شده و «بعد از برطرف شدن سرگیجه» سی ثانیه را آغاز کنید.
 1. بر روی لبه‌ی یک تخت بنشینید.
 2. سرخود را به سمت گوش سالم بچرخانید (گوشی که ادیولوژیست توصیه می‌کند)
 3. مانند تصویر بر روی پهلوی مقابل دراز بکشید. دقت کنید که در این حالت صورت شما رو به سقف قرار می‌گیرد
 4. سی ثانیه در این حالت بمانید
 5. سپس مطابق شکل بلند شده و به سمت مقابل دراز بکشید بگونه‌ای که پیشانی شما بر روی تخت قرار بگیرد.
 6. سی ثانیه هم در این حالت بمانید.