وزوز گوش و کم شنوایی

* وزوز گوش ربطی به کمشنوایی ندارد

وی افزود: برخی افراد دچار کم شنوایی نیستند، اما از وزوز گوش رنج میبرند، بنابراین عارضه وزوز گوش همراه با کمشنوایی نیست و بسیاری از افرادی که شنوایی طبیعی دارند نیز دچار وزوز گوش میشوند.

مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه وزوز میتواند به فانتوم شنوایی تبدیل شود، اظهار داشت: وزوز گوش که آغاز آن از سیستم شنوایی است میتواند بعدها به فانتوم شنوایی تبدیل شود. در فانتوم شنوایی، فرکانسهایی به شکل وزوز بروز میکند، به طوری که مناطق شنیداری مغز دچار برانگیختگی و خودانگیختگی میشوند.

وی افزود: این اختلال مانند فانتوم عضوی است که فرد با وجود قطع عضو، گاهی احساس تحریک مثلاً خارش در آن عضو دارد که این مسئله مربوط به مناطق پردازشی مربوط به آن عضو در مغز است و برانگیختگی هم منجر میشود تا فرد احساس کند که آن عضو هنوز حس دارد.