وزوز گوش را جدی بگیریم!

وزوز گوش را سرسری نگیرید

عارضه سوت کشیدن گوش ها را دست کم نگیرید و حتما برای درمان علت اصلی آن به متخصص مراجعه کنید.

تعداد کمی سلولهای عصبی در درون سیستم شنوایی قرار دارند (این سلول ها تکثیر ندارند و در صورت آسیب و از بین رفتن جایگزین و ترمیم ندارند) وظیفه این سلول ها تبدیل حرکات مکانیکی به انرژی الکتریکی است و متناسب با تعداد این سلول ها پتانسیل الکتریکی خاصی در گوش وجود دارد (که پیام های بیصدایی برای مغز محسوب میشود).

آسیب هایی که به سیستم شنوایی میرسد مانند وقتی که تعداد این سلول ها بر اثر آسیب، کاسته شود میزان مشخص پتانسیل الکتریکی (بی صدایی) بهم ریخته و در نتیجه (پیام بی صدایی) به صدای وز وزتبدیل میشود.

قرار گرفتن در معرض صدای بسیار شدید (صداهای انفجاری و…)، برخی داروها، سن بالا، تنگ شدن رگهای مرتبط با سیستم شنوایی، بدخوابی، عصبانیت، افسردگی، سینوزیت، شدت ضربان قلب و… از جمله عوامل بیماریهایی هستند که با این علامت (وزوز گوش) همراه هستند.

برخی تومورهای سرطانی نیز با این علامت همراه هستند و از این رو به افراد توصیه میشود مسئله وزوز گوش را سرسری نگیرند و حتما با مراجعه با متخصص و کشف علت آن برای پیشگیری و درمان بیماری خود اقدام کنند.